arrow_drop_up arrow_drop_down

SynergosPraktijk

Algemene Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden 

Artikel 1

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW, te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

 

Artikel 2

De cliënt bij Synergos en de cliënt, die de dependance van Synergos bij Fenikstalent bezoekt, gaat akkoord met de volgende tariefstellingen:

  • Een consult van drie kwartier bedraagt € 87,50 (incl. BTW) 
  • Een intake bestaat uit 2 observaties, een oudergesprek en een verslag hiervan. Voor elk van deze 4 onderdelen wordt de prijs van een consult gerekend.
  • Telefonisch overleg van therapeut met ouder/ leerkracht/ specialist/ begeleider etc. bedraagt € 28, - per kwartier.
  • Kosten voor een verslag anders dan een intakeverslag zijn € 87,50 (incl. BTW)

 

Artikel 3

De rekening wordt per factuur voldaan. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Aan de rekening wordt voldaan per pinbetaling. In overleg met de therapeut kan evt. per factuur voldaan worden. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

 

Artikel 4

Een afspraak met een therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd.

In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

 

Artikel 5

Na 14 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen. 

 

Artikel 6

Als binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet is voldaan, dan volgt een aanmaning. Hieraan zijn € 5,- kosten verbonden. Daarna wordt de inning in handen van onze deurwaarder gegeven. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt. 

 

Artikel 7

Voor het treffen van maatregelen in overeenstemming met de artikelen 3, 5 en 6, geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. 

Overmacht aan de kant van de cliënt kan met de therapeut besproken worden.


Artikel 8 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Alle informatie die door cliënt en/of voogd wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de therapeuten. SynergosPraktijk zal gegevens van de cliënt/voogd opnemen in een geautomatiseerd systeem. De cliënt/voogd is verplicht aan SynergosPraktijk, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. SynergosPraktijk zal de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, toepassen.