SynergosPraktijk

Algemene Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden 

Artikel 1.1 – Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Alle bepalingen van de wet WGBO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW, te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

 

Artikel 1.2 – Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg

Alle therapeuten worden gehouden aan de WKKGZ. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie.

 

Artikel 1.3 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

Alle informatie die door cliënt en/of voogd wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de therapeuten. SynergosPraktijk zal gegevens van de cliënt/voogd opnemen in een geautomatiseerd systeem. De cliënt/voogd is verplicht aan SynergosPraktijk, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. SynergosPraktijk zal de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, toepassen.

 

Artikel 2 – Tarieven van de Synergos Praktijk

De cliënt bij de SynergosPraktijk gaat akkoord met de volgende (BTW vrijgestelde) tariefstellingen:

Sessie soort | duur | standaard tarief | tarief Nico Pronk

Haptotherapie | 45 minuten | € 87,50 | € 95,00

Supervisie | 90 minuten | € 105,00 | € 115,00
Intervisie | 90 minuten | € 105,00 | € 115,00 


Artikel 2.1 - Begeleiding van kinderen en minderjarigen
 Een intake bestaat uit 2 observaties, een oudergesprek.

Sessie soort | duur | standaard tarief

Observatie | 45 minuten | € 87,50

Oudergesprek | 90 minuten | € 105,00
Haptotherapie | 45 minuten | € 87,50

Telefonisch overleg | 15 minuten | € 87,50

Verslag op maat voor ouder / overig | n.v.t. | € 87,50


Artikel 3 – Betaling van factuur

De rekening wordt per factuur voldaan. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Na 14 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen. Als binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet is voldaan, dan volgt een aanmaning. Hieraan zijn € 15,- kosten verbonden. Daarna wordt de inning in handen van onze deurwaarder gegeven. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 4 - Annuleringsvoorwaarden

Een afspraak met een therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – Behandelwijze

Haptonomische begeleiding impliceert dat aanraking onderdeel kan zijn van de begeleiding. De therapeut is aanspreekbaar op de behandelwijze en het gevoerde beleid.


arrow_drop_up arrow_drop_down